Bài giảng trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Giới thiệu Customer Journey Map, các vấn đề thường gặp

Nội dung bài giảng đã bị khóa
Nếu bạn đã đăng ký, Bạn cần đăng nhập.
Đăng ký khóa học để mở khóa