TẦM NHÌN

NEXTACADEMY là cái nôi của nghề Digital Sales - Tư vấn chuyển đổi số tại Việt Nam. Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực Digital Sales chất lượng cao cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tạo ra hàng triệu việc làm cho giới trẻ và xã hội, từ đó góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.MISSION

Transform the way people & companies grow.

TIỀM NĂNG NGÀNH