Điều khoản sử dụng

1.Điều khoản

Khi bạn đăng ký vào NextAcademy, đồng nghĩa bạn đồng ý và chịu trách nhiệm tuân theo những điều khoản bắt buộc và tất cả các quy định hiện hành của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ một điều khoản nào, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này. Các tài liệu, nội dung của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và độc quyền thương hiệu.


2.Giấy phép sử dụng

Bạn được cấp quyền tải về máy bản sao của bất kỳ tài liệu nào có thể tải xuống khi có mục đích xem xét, không được sử dụng trong việc mua bán, thương mại. Đây là cấp phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu, nên bạn không được:

1.Sửa đổi hoặc sao chép tài liệu.

2.Sử dụng với mục đích thương mại hoặc trưng bày nơi công cộng.

3.Cố gắng dịch nội dung khác đi hoặc chỉnh sửa phần mềm nào trên trang web NextAcademy.

4.Loại bỏ các ký hiệu độc quyền ra khỏi tài liệu.

5.Chuyển đổi tài liệu cho người khác hoặc ‘’nhân bản’’ trên bất kỳ thiết bị nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động hủy bỏ nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trên đây và chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào. Khi giấy phép không còn hiệu lực hoặc bạn không sử dụng đến trong tương lai, bạn phải xóa hoặc hủy bất cứ tài liệu nào bạn có dù ở dạng điện tử hoặc in giấy.


3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của NextAcademy được cung cấp ‘'nguyên trạng'’. Chúng tôi không bảo đảm về khả năng bán được hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm quyền khác. Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác trong việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang này.


4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, NextAcademy sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi hoặc người được NextAcademy ủy quyền thông báo bằng miệng hoặc văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số điều khoản pháp lý không cho phép hoặc chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc những lý do khách quan khác.


5. Bản sửa đổi 

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của NextAcademy có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Đồng thời, chúng tôi không cam kết trong việc cập nhật tài liệu.


6. Liên kết

NextAcademy chưa xem xét hết tất cả các đường links được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được liên kết như vậy. Việc xuất hiện trên trang web NextAcademy không đồng nghĩa với việc trang web đó đã được chứng thực. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có rủi ro riêng.


7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng trên Trang web

NextAcademy có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản mới nhất của Điều khoản này.


8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của NextAcademy sẽ chịu sự điều chỉnh của cơ quan luật pháp có thẩm quyền mà không tính đến xung đột trong các quy định pháp luật.Điều khoản sử dụng

1.Điều khoản

Khi bạn đăng ký vào NextAcademy, đồng nghĩa bạn đồng ý và chịu trách nhiệm tuân theo những điều khoản bắt buộc và tất cả các quy định hiện hành của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ một điều khoản nào, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này. Các tài liệu, nội dung của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và độc quyền thương hiệu.


2.Giấy phép sử dụng

Bạn được cấp quyền tải về máy bản sao của bất kỳ tài liệu nào có thể tải xuống khi có mục đích xem xét, không được sử dụng trong việc mua bán, thương mại. Đây là cấp phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu, nên bạn không được:

1.Sửa đổi hoặc sao chép tài liệu.

2.Sử dụng với mục đích thương mại hoặc trưng bày nơi công cộng.

3.Cố gắng dịch nội dung khác đi hoặc chỉnh sửa phần mềm nào trên trang web NextAcademy.

4.Loại bỏ các ký hiệu độc quyền ra khỏi tài liệu.

5.Chuyển đổi tài liệu cho người khác hoặc ‘’nhân bản’’ trên bất kỳ thiết bị nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động hủy bỏ nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trên đây và chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào. Khi giấy phép không còn hiệu lực hoặc bạn không sử dụng đến trong tương lai, bạn phải xóa hoặc hủy bất cứ tài liệu nào bạn có dù ở dạng điện tử hoặc in giấy.


3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của NextAcademy được cung cấp ‘'nguyên trạng'’. Chúng tôi không bảo đảm về khả năng bán được hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm quyền khác. Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác trong việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang này.


4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, NextAcademy sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi hoặc người được NextAcademy ủy quyền thông báo bằng miệng hoặc văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số điều khoản pháp lý không cho phép hoặc chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc những lý do khách quan khác.


5. Bản sửa đổi 

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của NextAcademy có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Đồng thời, chúng tôi không cam kết trong việc cập nhật tài liệu.


6. Liên kết

NextAcademy chưa xem xét hết tất cả các đường links được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được liên kết như vậy. Việc xuất hiện trên trang web NextAcademy không đồng nghĩa với việc trang web đó đã được chứng thực. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có rủi ro riêng.


7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng trên Trang web

NextAcademy có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản mới nhất của Điều khoản này.


8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của NextAcademy sẽ chịu sự điều chỉnh của cơ quan luật pháp có thẩm quyền mà không tính đến xung đột trong các quy định pháp luật.Điều khoản sử dụng

1.Điều khoản

Khi bạn đăng ký vào NextAcademy, đồng nghĩa bạn đồng ý và chịu trách nhiệm tuân theo những điều khoản bắt buộc và tất cả các quy định hiện hành của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ một điều khoản nào, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này. Các tài liệu, nội dung của chúng tôi được bảo vệ bởi luật bản quyền và độc quyền thương hiệu.


2.Giấy phép sử dụng

Bạn được cấp quyền tải về máy bản sao của bất kỳ tài liệu nào có thể tải xuống khi có mục đích xem xét, không được sử dụng trong việc mua bán, thương mại. Đây là cấp phép, không phải chuyển nhượng quyền sở hữu, nên bạn không được:

1.Sửa đổi hoặc sao chép tài liệu.

2.Sử dụng với mục đích thương mại hoặc trưng bày nơi công cộng.

3.Cố gắng dịch nội dung khác đi hoặc chỉnh sửa phần mềm nào trên trang web NextAcademy.

4.Loại bỏ các ký hiệu độc quyền ra khỏi tài liệu.

5.Chuyển đổi tài liệu cho người khác hoặc ‘’nhân bản’’ trên bất kỳ thiết bị nào khác.

Giấy phép này sẽ tự động hủy bỏ nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trên đây và chúng tôi có thể chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào. Khi giấy phép không còn hiệu lực hoặc bạn không sử dụng đến trong tương lai, bạn phải xóa hoặc hủy bất cứ tài liệu nào bạn có dù ở dạng điện tử hoặc in giấy.


3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các tài liệu trên trang web của NextAcademy được cung cấp ‘'nguyên trạng'’. Chúng tôi không bảo đảm về khả năng bán được hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm quyền khác. Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác trong việc sử dụng các tài liệu trên trang web của mình hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết với trang này.


4. Hạn chế

Trong mọi trường hợp, NextAcademy sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm thiệt hại do mất dữ liệu hoặc lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên trang web của chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi hoặc người được NextAcademy ủy quyền thông báo bằng miệng hoặc văn bản về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bởi vì một số điều khoản pháp lý không cho phép hoặc chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc những lý do khách quan khác.


5. Bản sửa đổi 

Các tài liệu xuất hiện trên trang web của NextAcademy có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ tài liệu nào trên trang web của mình là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. Chúng tôi có thể thực hiện các thay đổi đối với các tài liệu có trên trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Đồng thời, chúng tôi không cam kết trong việc cập nhật tài liệu.


6. Liên kết

NextAcademy chưa xem xét hết tất cả các đường links được liên kết với trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang nào được liên kết như vậy. Việc xuất hiện trên trang web NextAcademy không đồng nghĩa với việc trang web đó đã được chứng thực. Việc sử dụng bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy đều có rủi ro riêng.


7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng trên Trang web

NextAcademy có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản mới nhất của Điều khoản này.


8. Luật điều chỉnh

Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của NextAcademy sẽ chịu sự điều chỉnh của cơ quan luật pháp có thẩm quyền mà không tính đến xung đột trong các quy định pháp luật.